Обавештење
Нема нових обавештења!
Категорије
Архива

Органи Удружења су: Скупштина и Управни одбор. Функцију заступника врши председник Управног одбора, а у његовом присуству
његов заменик.

СКУПШТИНА

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштина се може заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине.

Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора.
Седницом председава лице које већина присутних одабере
гласањем.

Скупштина има задатак да:

Доноси план и програм рада Удружења

Усваја Статут као и његове измене и допуне

Усваја друге опште акте Удружења

Бира и разрешава чланове Управног одбора

Разматра и усваја извештај Управног одбора

Разматра и усваја финансијски план извештај

Одлучује о чланству и престанку рада Удружења

Одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству

 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова Удружења.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута као и статусним одлукама и престанку рада Удружења неопходна је проста већина гласова присутних.

УПРАВНИ ОДБОР

Управни одбор је извршни орган Удружења историчара Пирота који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени Статутом.

Управни одбор има три члана које бира и опозива Скупштина Удружења.

Мандат члановима Управног одбора траје две године и могу се опет бирати на исту функцију.

Управни одбор из својих редова бира председника и заменика председника.

Председник Управног одбора заступа удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника Управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финанасијска и новчана документа у име Удружења.

 Надлежности Управног одбора:

-Руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења

Организује редовно обављање делатности Удружења

Поверава посебне послове појединим члановима

Доноси финансијске одлуке

Одлучује о покретању поступка за измене и дoпуне Статута сопственом иницијативом или на иницијативу најмање пет чланова Удружења

Одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. Став 2. Закона о удружењима и по потреби одређује посебног заступника Удружења за тај поступак

Одлучује о другим питањима за која нису Законом или Статутом овлашћени други органи Удружења

 Управни одбор пуноважно одлучује само ако су присутна најмање половина чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

 

 

Видео
Предраг М. Видановић - Пиротски крај у европском вртлогу 1912-1918 (ТВ Пирот)
01:47
03:39
03:30
1/1
Пратите нас
Link to my Facebook Page
Link to my Rss Page
Link to my Twitter Page
Link to my Youtube Page
Препоручујемо:
Препоручујемо:

Приче старог Пирота

Календар
јануар 2019.
П У С Ч П С Н
« окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031